Aikido Renmei Demo-Video
Video 1 → 

2006 All japan aikido renmei congress

Horii Etuji 6 dan

SHIHAN at Aikido Kobe Sanda Dojo of Aikikai Foundation